เลือกหน้า

สำหรับผู้ที่มีบอร์ด KidBright รุ่นที่ 1 สามารถนำบอร์ดรุ่นเก่ามาแลกเปลี่ยนกับบอร์ดรุ่นใหม่ได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. บอร์ดที่จะนำมาแลกเปลี่ยนบอร์ดใหม่ได้ต้องเป็นบอร์ด KidBright รุ่น 1 ที่ท่านซื้อจาก เนคเทค-สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ขอให้ท่านเขียนเรียงความในหัวข้อ “แรงบันดาลใจ หรือ การเรียนรู้ที่ข้าพเจ้าได้รับจาก KidBright”
ส่งมาที่ email: jantakorn.jan@ncr.nectec.or.th พร้อมระบุ ชื่อ-ที่อยู่ของผู้ที่จะรับบอร์ดรุ่นใหม่

ระยะเวลาการแลกเปลี่ยนบอร์ด
วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2562

 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.kid-bright.org/news/article/271