เลือกหน้า

ผู้อำนวยการเนคเทค-สวทช. ประกาศเปิด KidBright Open Source เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขยายขีดความสามารถของ KidBright ไปสู่อุตสาหกรรมด้านการผลิตบอร์ดสมองกลฝังตัวอย่างครบวงจร